• مشخصات فردی

 • اطلاعات تکمیلی

 • مدرک تحصیلی:رشته تجصیلی:معدل:تاریخ اخذ مدرک:عنوان از تحقیقاتی: 
 • تاریخ آغاز:تاریخ خاتمه:موضوع:محل انجام کار:سمت:علت ترکت خدمت:ميزان حقوق دريافتی: 
 • شروع دوره:پایان دوره:موضوع / محل:مجری برنامه: 
 • عنوان:تاریخ ارائه:شرح مختصر اثر يا مقاله : 
 • زبان خارجی:میزان تسلط خواندن:میزان تسلط نوشتن:میزان تسلط مکالمه:مدرك يا گواهينامه: 
 • توانايی كسب شده:محل اخذ:مدت:ميزان تسلط (خوب، متوسط، ضعيف): 
 • توانايي كسب شده:محل كسب:ميزان تسلط (خوب، متوسط، ضعيف):ميزان نياز به آموزش جهت بالاتر بردن سطح توانایی 
 • زمينه مورد نظر:علت انتخاب:نوع همكاری مورد تمايل (تمام وقت، پاره‌وقت، ساعتی):ميزان حقوق درخواستی: 
 • نام و نام خانوادگی:شغل:تلفن:آدرس : 
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • مواردی که می تواند در استخدام شما موثر باشد و در سوالات مطروحه مندرج نشده است!